سال 1395:  سمینار علمی نکات کلیدی در تشخیص افتراق ضایعات دهانی

 

سال 1394:  همایش علمی سلامت دهان و بیماری های سیستمیک

 

سال 1394:  سمینار علمی اصول کاربردی در دندانپزشکی زیبایی


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0