مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین


ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده می شود. برای تأمین اهداف زیر ورد موافقت اصولی قرار گرفت.


ماده 2- اهداف:

1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم پیشگیری از پوسیدگی دندان

2- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه پیشگیری از پوسیدگی دندان

5- ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران


ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

الف- شورایعالی

ب- رئیس مرکز


ماده 4- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از:

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

4- رئیس مرکز

5- سه نفر از اعضای هیأت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه


ماده 5- وظایف شواریعالی مرکز به شرح زیر می باشد:

1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز


تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.


ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.


ماده 7- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضولبط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.


ماده 8- اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف- اعضاء پیوسته: که اعضاء هیأت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب- اعضاء وابسته: که اعضاء هیأت علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند.


ماده 9- منابع مالی مرکز:

الف- درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج- اعتبارات دولتی در صورت تخصیص


با توجه به مصوبه دویست و شانزدهمین جلسه مورخ 23/3/91 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تأسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (دولتی-غیردولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاه ها، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید، این اساسنامه بلااثر خواهد شد.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0