دوران

لطفا صبر کنید ...

شیما آاعلایی

ریاست مرکز

  • تحصيلات : دانشیار
  • تخصص : پروتزهای دندانی

شیما آاعلایی

ریاست مرکز

  • تلفن : 02833353064
  • پست الکترونیکی : shaaalayee@qums.ac.ir

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0