"اطلاع رسانی اولویت­ های پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان"
 
1.       تحقیقات اپیدمیولوژیک در خصوص شیوع پوسیدگی در گروه های مختلف (با همکاری معاونت بهداشت)
2.       تحقیقات مداخله ای جهت ارتقاء سلامت دهان و کاهش پوسیدگی (با همکاری معاونت بهداشت)
3.       تحقیقات کاربردی در خصوص استفاده از مواد مختلف در پیشگیری از پوسیدگی
4.       تحقیقات کاربردی در خصوص نحوه تشخیص زودرس پوسیدگی ها
5.        تحقیقات کاربردی در خصوص مواد و روش های مختلف درمانی در درمان پوسیدگی
6.       موضوعات کاربردی دانش بنیان که به محصول نهایی منجر شده تا علی رغم جذابیت درآمدزایی نیز ایجاد نماید. ( مرتبط با پیشگیری از پوسیدگی دندان)
7.       ترکیب بین طب سنتی یا تجارب کهن با علوم نوین ( که اغلب قابلیت ثبت اختراع و مزایای متعاقب را دارد. مرتبط با پیشگیری از پوسیدگی دندان)
8.       موضوعات علوم پایه مرتبط با دندانپزشکی (پیشگیری از پوسیدگی دندان)


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0