چشم انداز مرکز:
ارتقای دانش دندانپزشکی و توسعه سلامت دهان و دندان


گروه دورانV6.0.9.0