•  پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 

  •  مرکز رشد فناوری زیست پزشکی

 

  •  مرکز کوهورت کارکنان دانشگاه

 

  •  مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی

 

  •  مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی

 

  •  آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

 

  •  واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

 

  •  واحد های توسعه تحقیقات

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0