این واحد فعالیت خود را از سال ۶۹ تحت عنوان واحد آمار و اطلاع رسانی زیر نظر معاون پژوهشی دانشگاه آغاز نموده است .

    اهمیت موضوع بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نقش تعیین کننده آن در حیات مردم ، وظایف واحد آمار را سنگین تر مینماید.


    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0