• ساعت : ۸:۲۰:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 
سقف بودجه پژوهشی تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

   عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 08/06/1400، مجدداً بر رعایت سقف بودجه تحقیقاتی و تعداد طرح تحقیقاتی برای اعضای محترم هیأت علمی با توجه به مرتبه علمی آن‌ها تأکید شد. همچنین انعقاد قرارداد طرح جدید منوط به نداشتن طرح معوقه خواهد بود. بدیهی است این سقف از نظر تعداد و بودجه مربوط به طرح‌های در دست اجرای محقق در یک مقطع زمانی است و اساتید محترم می‌توانند پس از خاتمه طرح در دست اجرا، طرح بعدی را با رعایت سقف مصوب ارایه نمایند. لذا خواهشمند است اطلاع رسانی مناسب به همه اعضای محترم هیأت علمی آن دانشکده/ مرکز صورت گیرد.

مرتبه علمی تعداد طرح تحقیقاتی حداکثر بودجه طرح
استاد 6 طرح تحقیقاتی با حداکثر 75 میلیون تومان بودجه
دانشیار 5 طرح تحقیقاتی  با حداکثر 60 میلیون تومان بودجه
استادیار 4 طرح تحقیقاتی با حداکثر 40 میلیون تومان بودجه
مربی 2 طرح تحقیقاتی با حداکثر 15 میلیون تومان بودجه


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0