ویژه
محاسبه شاخص H-Index

 
شاخص hاولین بار توسط پزشکی به نام Jorge E. Hirschبه عنوان ابزار ارزیابی کیفی پزشکان ارائه شد و شاخص Hirschیا عدد Hirschنیز نامیده می شود. تعریف شاخص hیک پژوهشگر عبارت است از hتعداد مقالات وی که به هر کدام حداقل hبار استناد شده باشد. اگر Xمقاله از کل مقالات منتشر شده یک محقق، طی nسال کار علمی، هر کدام حداقل X بار استناد دریافت کرده باشد،شاخص h آن محقق دارای برابر Xاست. یکی از معایب شاخص hآن است که پس از گذشت زمان کاهش نمی یابد. برای مثال در صورتی که یک محقق بازنشسته گردد، پس از گذشت سال ها از دوران فعالیت علمی، شاخص hایشان ثابت باقی می ماند. پایگاه های اطلاعاتی تحت وب برای محاسبه این شاخص شامل ISI: Web of Science، Scopusو Google Scholarمی باشند.
منبع:
J.E. Hirsch. An index to quantify an individual's scientific research output. Physics, 2005