ویژه
نحوه جست وجوی مجلات در ISI


راهنمای تهیه مستندات مربوط به نمایه شدن مجلات در
:ISI Web of Science
باتوجه به اینکه درحال حاضر امکان دسترسی به ISI Web of Science در دانشگاههای علوم پزشکی کشوروجود ندارد،برای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی،درخصوص تهیه وارائه مستندات مربوط به نمایه شدن مجلات موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
بانک اطلاعاتیISI Web of Science از سه زیر مجموعه
- Science Citation Index Expanded (SCIE)
Social Science Citation Index (SSCI) -
- Art & Humanities Citation Index (A&HCI)
تشکیل شده است که مجلات هرموضوع دربانک اطلاعاتی مربوطه قابل بازیابی است.
البته اکثر نشریات علوم پزشکی ایندکس شده در ISI Web of Science درلینک اول قابل بازیابی است.
به عبارت دیگر فهرست آن گروه ازمجلاتی که در ISI Web of Science نمایه میشوند دریکی ازسه لینک زیرقابل بازیابی است. براین اساس،این سه لینک دربرگیرنده فهرست مجلات ISI Web of Scienceهستند. کافی است همکاران،مجله موردنظرخود را درصفحه لینک مربوطه جستجوکرده وپس ازبازیابی مجله ازآن صفحه یک پرینت تهیه نمایند.
برای جستجوی مجله کافی است لینک مربوطه را باز کرده سپس برروی دکمه Searchدرصفحه مربوطه کلیک نمائید درصفحه جستجو،امکان بازیابی مجله براساس عنوان مجله و یاISSN وجودخواهدداشت.
زیر مجموعهScience Citation Index Expanded (SCIE) از:ISI Web of Science
زیرمجموعهSocial Science Citation Index (SSCI) از:ISI Web of Science
زیرمجموعهArt & Humanities Citation Index (A&HCI) از :ISI Web of Science
 
امتیاز دهی