تجهیزات مرکز
دستگاه ترازوی دیجیتال


کاربرد: این دستگاه برای اندازه گیری با دقت 0/0001 گرم کاربرد دارد.

 

ساخت: نانوپژوهان راگا-ایران

مدل: DLS 100-6

هزینه کار با دستگاه:

 
امتیاز دهی