ویژه
آیین نامه ها


آیین نامه دوره دستیاری دندانپزشکی
آیین نامه نگارش پایان نامه
آیین نامه های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

آیین نامه های مراکز و واحدهای تحقیقاتی

آیین نامه نحوه شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های داخلی

آیین نامه نحوه شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های خارجی

 
امتیاز دهی