اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=eed7dc7f-858d-41e2-b8fe-a8201403d353

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=656e48da-0f69-4cf7-8efb-15ba0ac297b4

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=4269b21a-60d8-46b9-8442-621e01f2e25c

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=6adac1f9-b705-4df4-92bd-c5e3e6c4ef84

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=2eea0c79-9893-4e83-82e7-d4db10590ba6

اطلاعیه
عدم انتشار یک مقاله در دو مجله
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
تغییر حق التألیف مقالات
2 برابر شدن حق التألیف مقالات در 25 درصد مجلات برتر
مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال
اعلام آمادگی جهت دریافت و تبدیل پایان نامه
آزمون دوره های غیر حضوری
خود مراقبتی پوکی استخوان و ...