تجهیزات مرکز
دستگاه Thermo cycling 
کاربرد: این دستگاه جهت اعمال سیکل های دمایی سرد و گرم بر روی نمونه های مورد مطالعه استفاده می گردد. تعداد سیکل های دمایی، دمای مخازن سرد و گرم، و نیز مدت زمان قرارگیری نمونه ها در هر مرحله، توسط این دستگاه قابل تنظیم می باشد.
ساخت: درسا-ایران

هزینه کار با دستگاه:
هر سیکل دمایی: 20 تومان

شایان ذکر است هزینه پرسنلی کار با دستگاه ها، بسته به شرایط طرح توسط مسئول مربوطه تعیین می­گردد.
 
امتیاز دهی