تجهیزات مرکز
دستگاه Diagnodent pen 
کاربرد: این دستگاه با استفاده از تکنولوژی لیزر، جهت تعیین عمق پوسیدگی ها کاربر دارد.
ساخت: KaVo- آلمان
 
امتیاز دهی