اخبار اسلایدی
کمیته ساماندهی تحقیقات کوید-19

1400/1/15 يكشنبه

به اطلاع می رساند کمیته ای جهت ساماندهی تحقیقات کوید-19 در کشور تشکیل گردیده و هم اکنون چهارده، پانزده و شانزدهمین گزاره برگ این کمیته به ترتیب با عنوان های "آنچه که باید سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت برای بازسازی پس از پاندمی کووید-19 بدانند"، "شیوع سرمی و بروز تجمعی کووید-19 در ایران" و "فعالیت اماکن ورزشی و حضور تماشاچی ها: استراتژی مناسب در دوران کووید-19" توسط این کمیته مهیا شده است. به پیوست گزاره برگ های مذکور جهت اطلاع بارگذاری شده است.

 
امتیاز دهی