اخبار اسلایدی
جلسه مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان جهت ثبت و راه اندازی سامانه بیماری های دهان و دندان

1398/7/14 يكشنبه

در این جلسه ابتدا خانم دکتر عادل توضیح کاملی از سامانه ثبت بیماری‌ها و همچنین راه اندازی سامانه مربوط به ثبت بیماری دهان و دندان به عنوان اولین گام در سطح ملی از سمت مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، عنوان کردند. سپس با ارائه نظرات و پیشنهادات اولویت‌های مربوط به تعیین لاین و فیلد تخصصی دندانپزشکی جهت شروع این پروژه را مطرح کردند.

سپس با توجه به نظرات اساتید محترم گروه های مختلف دندانپزشکی فیلد های تخصصی ذیل جهت تصمیم گیری نهایی ارائه شدند:

1- تروما      2- پوسیدگی     3- وضعیت دندان 6     4- ضایعات دهانی    5- رویش دندان    6- نهفتگی دندان عقل     7- سرطان      8- فلوروزیس

در نهایت مقرر گردید در جلسات بعد جهت آشنایی با سامانه سیب و انتخاب نهایی عنوان تخصصی بیماری مرتبط با دندان از آقای دکتر یوسفی (رئیس گروه پیشگیری و کنترل پوسیدگی معاونت بهداشت) و آقای دکتر علی‌زاده شهریور (مسئول واحد ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت) دعوت بعمل آید.

 
امتیاز دهی