اطلاعیه
ابلاغ مصوبه چهل و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه

1399/5/29 چهارشنبه

با توجه به برگزاری مصوبه چهل و ششمین جلسه مورخ 19/05/99 هیأت ممیزه دانشگاه، با حضور اعضای محترم هیأت ممیزه دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 22152/20/د مورخ 20/03/99 معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص ارائه پیشنهادات جهت حداقل امتیاز پژوهشی برای ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه با توجه به تبصره 2 ماده 6 نامه شماره 214116 مورخ 08/06/89 مقام عالی وزارت مطرح و ضمن موافقت با بندهای ذیل مقرر گردید این دستورالعمل از 01/07/1399 اجرایی گردد.

الف: از مجموع کل 2 امتیاز پژوهشی، کسب حداقل 60 درصد از امتیاز می‌بایست از مقالات چاپ شده در مجلات با نمایه ISI، PubMed و Scopus باشد و مابقی امتیاز می‌تواند از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی و یا علمی پژوهشی مصوب کمیسیون نشریات کشور و همچنین دیگر فعالیت فنآورانه (مراکز رشد، شرکت‌های دانش بنیان، اختراعات و ...) برای مرتبه‌های استادیار به بالا باشد. قابل ذکر است که کسب ضریب 60 درصد برای مرتبه مربی به حداقل 40 درصد تغییر می‌یابد.

ب: امتیاز پژوهشی فقط برای مقالات چاپ شده در مجلات با نمایه ISI، PubMed و Scopus قابل ذخیره بوده و در صورت عدم کسب امتیاز در سال‌های بعد، می‌توان از آن به عنوان جایگزین استفاده کرد. اجرای این مورد منوط به این است که در ذخیره پژوهشی به میزان لازم امتیاز حاصل از چاپ مقاله وجود داشته باشد.

ج: در صورتی که عضو هیأت علمی در سه سال اول خدمت خود باشد، نامه پذیرش مقاله قابل قبول است. منوط به اینکه در سنوات بعد ارائه نشود.

د: برای اعضای هیأت علمی تازه استخدام شده که در سال اول استخدام فاقد مقاله پژوهشی باشند، امتیاز پژوهشی بر اساس فعالیت‌های دیگر قابل محاسبه خواهد بود.

 
امتیاز دهی