اطلاعیه
لزوم درج Affiliation مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان

1399/4/25 چهارشنبه

با توجه به اینکه از تأسیس و اخذ موافقت اصولی مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان بیش از 8 سال (13/3/1391) گذشته و این مرکز در ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات در رتبه نامناسبی (رتبه 247 از 307 در ارزشیابی سال 97 مراکز تحقیقات بالینی با بیش از 3 سال فعالیت) قرار دارد. لذا با توجه به اینکه اعضای هیأت مؤسس و سایر اعضای مرکز مذکور از ذکر و درج Affiliation مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان در مقالات چاپ شده خودداری می‌نمایند، جهت جلوگیری از لغو مجوز مرکز فوق و تلاش جهت اخذ موافقت قطعی مرکز، خواهشمند است دستور فرمایید تا تمامی اعضای محترم هیأت علمی آن دانشکده از Affiliation مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان در مقالات چاپ شده استفاده نمایند. شایان ذکر است در صورت عدم درج آدرس مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان در مقالات منتج از طرح‌های مربوطه توسط اعضای محترم هیأت علمی آن دانشکده، تسویه حساب با مجریان طرح‌های تحقیقاتی صورت نگرفته و تمامی هزینه‌های پرداخت شده به مجریان توسط امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری از مجریان طرح‌های تحقیقاتی پس گرفته شود. همچنین حق التالیف به مقالات فاقد  Affiliationمرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان تعلق نخواهد گرفت. لذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع، مراتب به تمامی اعضای محترم هیأت علمی/ پژوهشگران و دانشجویان آن دانشکده / مرکز اطلاع رسانی مناسب گردد.
 

آدرس صحیح(Affiliation):

مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

Dental Caries Prevention Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

 
امتیاز دهی