اطلاعیه
منع پرداخت حق التشویق مقالات

1399/2/14 يكشنبه

عطف به نامه شماره 322/700/د مورخ 8/2/99 دستورالعمل منع پرداخت حق التشویق مقالات هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به استحضار می‌رسد.
 
امتیاز دهی