اطلاعیه
تاریخ برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشگاه سال 98

1398/1/29 پنجشنبه

ردیف

تاریخ جلسه

روز جلسه

ساعت جلسه

محل برگزاری جلسه

1

1398/2/23

دوشنبه

12ـ10

سالن جلسات معاونت پژوهشی

2

1398/4/10

دوشنبه

12ـ10

سالن جلسات معاونت پژوهشی

3

1398/5/14

دوشنبه

12ـ10

سالن جلسات معاونت پژوهشی

4

1398/7/1

دوشنبه

12ـ10

سالن جلسات معاونت پژوهشی

5

1398/8/13

دوشنبه

12ـ10

سالن جلسات معاونت پژوهشی

6

1398/9/25

دوشنبه

12ـ10

سالن جلسات معاونت پژوهشی

7

1398/11/14

دوشنبه

12ـ10

سالن جلسات معاونت پژوهشی

8

1398/12/12

دوشنبه

12ـ10

سالن جلسات معاونت پژوهشی

 
امتیاز دهی