اخبار
فهرست فضاهای مجازی و شبکه اجتماعی معتبر حوزه طب ایرانی و مکمل

با توجه به افزایش اقبال عمومی از آموزه های طب ایرانی  و مکمل و ضرورت اطلاع رسانی مناسب در خصوص فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی مورد تایید، به پیوست فهرستی از فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی وابسته به دفتر طب ایرانی و مکمل، انجمن علمی طب سنتی ایران و شعب آن، دانشکده ها و گروه های طب ایرانی، سلامتکده ها و متخصصان و دستیاران طب ایرانی و مکمل و دیگر موسسات معتبر این حوزه، اعلام می گردد.

 
امتیاز دهی