اخبار
جلسه رجیستری پوسیدگی و بیماریهای دهان و دندان و مشارکت معاونت بهداشتی با مرکز تحقیقات دندانپزشکی

اولین جلسه واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با رئیس و همکاران مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان دانشگاه و با حضور جناب آقای دکتر یوسفی رئیس گروه کنترل و پیشگیری از پوسیدگی دندان معاونت بهداشتی در مورخ 98/6/25 برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا دکتر علی زاده شرح جامعی از برنامه های ثبت بیماری ها در دانشگاه و تاثیر آن در پژوهش های اعضای هیئت علمی و دانشجویان و پژوهشگران عنوان کردند.

سپس مروری بر ثبت های انجام شده در وزارت متبوع صورت گرفت تا دانشگاه علوم پزشکی قزوین بتواند به عنوان اولین رجیستری بیماریهای دهان و دندان در وزارتخانه ثبت شود.

سرکار خانم دکتر  عادل، سرکار خانم دکتر جباریان، سرکار خانم دکتر حیدری و سرکار خانم دکتر زرآبادی پور نیز پیشنهادات و بحث های مرتبط را در مورد رجیستری مطرح نمودند و تمام زوایای احتمالی برنامه نیز بررسی شد.

در این جلسه آقای دکتر یوسفی از نقش واحد خود در معاینه و و ثبت گروههای هدف بهداشت خبر دادند تا سایر همکاران با برنامه های بهداشت بیشتر آشنا شوند.

در نهایت مقرر گردید با همکاری مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، جلسات منظم و مداوم برگزار شود تا همکاران با پروپوزال مشخص و برنامه ای علمی با روند اجرای استاندارد برای رجیستری اقدام نمایند.

در پایان آقای دکتر علی زاده با شروع رجیستری پوسیدگی دندان و بیماری های مربوطه در وزارت بعنوان اولین دانشگاه اقدام کننده، ابراز خرسندی نمودند، تا اعتبار خوبی برای دانشگاه و دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات مربوطه کسب گردد.

 
امتیاز دهی