پرسشهاي متداول
نحوه افیلیشن نویسی مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان به چه صورت است؟
مزایای وارد کردن افیلیشن مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان در مقالات چه خواهد بود؟
سقف هزینه طرح های تحقیقاتی هیأت علمی مرکز تحقیقات چه مقدار می باشد؟
آزمایشگاه مرکز تحقیقات دارای چه دستگاه هایی می باشد؟
مراحل درخواست انجام آزمایشات در آزمایشگاه مرکز تحقیقات به چه صورت است؟
هزینه کار با دستگاه های موجود در آزمایشگاه مرکز به چه صورت است؟
نحوه درخواست حق التالیف مقالات به چه صورت است؟
  • 1397/4/17 يكشنبه
    نحوه درخواست حق التالیف مقالات به چه صورت است؟