تماس با دانشگاه علوم پزشکی قزوین


 آدرس دانشگاه: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 کد پستی: 59811-34197

 شماره تماس:
5-33336001 028

 پست الکترونیک:
info@qums.ac.ir