برگزاری همایش

"1395"

سمینار علمی نکات کلیدی در تشخیص افتراق ضایعات دهانی

 
"1394"

همایش علمی سلامت دهان و بیماری های سیستمیک
 

سمینار علمی اصول کاربردی در دندانپزشکی زیبایی