کارگاه های برگزار شده


 
کارگاه آشنایی با قابلیت های دستگاه تست یونیورسال

تاریخ برگزاری: سه شنبه 19/2/96

ساعت برگزاری: 14-12

مدرس: سرکار خانم دکتر پیرمرادیان

کارگاه آشنایی با روش تحقیق و پروپوزال نویسی (ویژه دانشجویان)
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 26/1/94
ساعت برگزاری: 18-14
مدرس: سرکار خانم دکتر رشوند
جلسه چهارم کارگاه روش تحقیق(ویژه دانشجویان)
کارگاه آمار در روش تحقیق مقدماتی
تاریخ برگزاری: سه ‌شنبه 19/9/92
ساعت برگزاری: 30/14-30/12
مدرس: سرکار خانم دکتر اویسی
 جلسه سوم کارگاه روش تحقیق(ویژه دانشجویان)
کارگاه آمار در روش تحقیق مقدماتی
تاریخ برگزاری: سه ‌شنبه 12/9/92
ساعت برگزاری: 30/14-30/12
مدرس: سرکار خانم دکتر برهان مجابی
جلسه دوم کارگاه روش تحقیق (ویژه دانشجویان)
تاریخ برگزاری: سه شنبه 28/8/92
ساعت برگزاری: 14:30-12:30
مدرس: سرکار خانم دکتر زرآبادی پور
جلسه اول کارگاه روش تحقیق(وی‍ژه دانشجویان)
تاریخ برگزاری: سه شنبه 14/8/92
ساعت برگزاری: 14:30-12:30
مدرسین: سرکار خانم دکتر رشوند- سرکار خانم دکتر زرآبادی پور
کارگاه آشنایی با روند ثبت ثبت اختراع (ویژه اعضاء هیئت علمی)
تاریخ برگزاری: سه شنبه 2/7/92
ساعت برگزاری: 11 الی 14
مدرس: سرکار خانم دکتر رشوند