روند تصویب طرح های تحقیقاتی
                   
مراحل اجرایی
-بررسی اولیه توسط کارشناسان و داوران
-مطرح شدن در شورای مربوطه
-ابلاغ نظر شورا به مجریان در صورت نیاز به اصلاح
-طرح در شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در صورت لزوم
-ارجاع به شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تصویب
-عقد قرارداد پژوهشی
-پرداخت هزینه وسایل و آزمایش ها طبق پروپوزال مصوب و در صورت تأیید ناظر طرح (فرم درخواست هزینه های مواد و وسایل طرح)
- ارائه گزارش نهایی به همراه مقالات چاپ شده منتج از طرح و فایل چکیده کامل فارسی حاصل از طرح. گزارش نهایی پس از تأیید ناظر، چهار مرحله اول را طی می­نماید و در صورت تصویب، طرح خاتمه یافته اعلام و مابقی بودجه مصوب پرداخت می شود (فرم درخواست باقیمانده بودجه طرح)
-رعایت موازین اخلاقی در پژوهش الزامی است و مجریان باید حتماً قبل از اجرای طرح های تحقیقاتی، اصول اخلاقی را مورد توجه قرار دهند.