تماس با مرکز تحقیقات آدرس مرکز: قزوین، بلوار شهید با هنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان
 
 کد پستی: 59811-34157
 
 شماره تماس: 33365283-028
 
 نمابر: 33353066-028
 
 پست الکترونیک: Dentalresearch@qums.ac.ir