همکاران پژوهشی و اداری
تینا بختیاری
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
پست الکترونیک: dentalresearch@qums.ac.ir
تماس مستقیم: 33365283-028
تماس داخلی: 028-33353061 (داخلی 204)


 

مهری شهیر
سمت: کارشناس آزمایشگاه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی
تماس: 33353061-028 (داخلی 204)