همکاران پژوهشی و اداری
تینا بختیاری
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
پست الکترونیک: dentalresearch@qums.ac.ir
تماس مستقیم: 33365283-028
تماس داخلی: 028-33353061 (داخلی 204)