متون عمومي
نام اعضا تخصص رتبه علمی سمت ایمیل رزومه لینک علم سنجی
دکتر رویا ناصح متخصص ارتودنسی دانشیار - Rnaseh@qums.ac.ir دریافت

لینک

دکتر پرویز پدیسار متخصص ارتودنسی دانشیار معاون آموزشی دانشگاه ppadisar@qums.ac.ir  دریافت

لینک

دکتر مامک عادل متخصص اندودانتیکس استادیار رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان adel_mamak@yahoo.com دریافت

لینک

دکتر منصور خراسانی متخصص جراحی فک و صورت دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه تهران Vkhorasani1342@yahoo.com دریافت

لینک

دکتر محمد عطایی متخصص علوم پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دانشیار مدیر گروه علوم پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران M.atai@ippi.ac.ir

لینک

دکتر مریم تفنگچی‌ها متخصص رادیولوژی دهان و دندان دانشیار معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی mtofangchiha@qums.ac.ir دریافت

لینک