تماس با دانشکده دندانپزشکی


 آدرس دانشکده: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده دندانپزشکی

 کد پستی: 59811-34157

 شماره تماس:
3-33353061 028

 نمابر:
33353066 028

 پست الکترونیک:
dentfaculty@qums.ac.ir